Tìm kiếm
Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 08/04/2019 Lượt xem: 9

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, ông Phan Văn Kha đã ký ban hành Kế hoạch số 437/KH-SCT phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Kế hoạch đã đánh giá năm 2019, nhiệm vụ của ngành Công Thương là tiếp tục phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu theo phương hướng nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi toàn ngành phải có những nỗ lực rất lớn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,2% so với năm 2018; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng từ tăng 11-12% so với năm 2018; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng khoảng 11 - 12% so với năm 2018; Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 11 - 12% so với năm 2018; Tiếp tục xây dựng, triển khai các định hướng về phát triển ngành công thương, các quy hoạch, đề án đã được thành phố phê duyệt; Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công và phát triển thương mại điện tử; Đẩy nhanh thu hút nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp và thương mại; Tăng cường công tác quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý năng lượng trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhằm phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển năm 2019, Sở Công Thương tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Công Thương và triển khai đăng ký giao ước thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, với các nội dung:

1. Tổ chức phát động thi đua làm 2 đợt

- Đợt 1 trong Quý 1 và Quý 2 năm 2019: Thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019); 44 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2019); 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 133 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); 68 năm Ngày Truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2019); 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2019). Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và của Ngành trong 6 tháng đầu năm 2019.

- Đợt 2 trong Quý 3 và Quý 4 năm 2019: Thi đua lập thành tích kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7//2019); 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Phấn đấu đấu hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố giao cho Sở Công Thương, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của Giám đốc Sở Công Thương giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện trong năm 2019.

2. Nội dung thi đua

Căn cứ vào các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác được Giám đốc Sở Công Thương giao trong năm 2019 và tình hình thực tế của phòng, đơn vị trực thuộc; mỗi phòng, đơn vị cần đề ra các chỉ tiêu, thời gian hoàn thành và những giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn để tổ chức thực hiện. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong từng phòng chuyên môn; tại đơn vị thuộc Sở đến tận phòng, ban, đội, tổ có cam kết giao ước thi đua trong từng đội, phòng, ban, tổ. Hướng phong trào thi đua vào các nội dung cụ thể:

- Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, để triển khai hiệu quả Kế hoạch 5 năm (2016-2020), chủ trương năm 2019 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” và các chủ trương quan trọng của Thành ủy, UBND thành phố, Bộ Công Thương trong năm 2019, gắn các phong trào thi đua với việc tiếp tục triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”, đảm bảo cho phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả” luôn được tổ chức, thực hiện rộng khắp, liên tục.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ năm 2019 tại Quyết định số 17/QĐ-SCT ngày 25/01/2019 của Sở Công Thương về việc ban hành Danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương thực hiện trong năm 2019 và Quyết định số 18/QĐ-SCT ngày 25/01/2019 của Sở Công Thương về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 258/KH-SCT ngày 20/02/2019 của Sở Công Thương tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2019 tại Sở Công Thương, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới.

Thực hiện tốt việc đăng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019, trong đó thực hiện tốt nội dung cá nhân thực hiện cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; nội dung cá nhân đăng ký học tập và thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 gắn với Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đề án xấy dựng “Thành phố 4 an”, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới” gắn với các chủ trương của thành phố.

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Công Thương (Kế hoạch 88/KH-SCT ngày 22/01/2019), Kế hoạch rà soát, đánh giá  thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 của Sở Công Thương (Kế hoạch 217/KH-SCT ngày 27/02/2019); Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 của Sở Công Thương (Kế hoạch 282/KH-SCT ngày 27/02/2019); Kịp thời trình công bố các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương; Tăng cường công tác thông tin, niêm yết công khai về thủ tục hành chính của Sở; thường xuyên lấy ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý của tổ chức, công dân về công tác kiểm soát và giải quyết TTHC của Sở; Tiếp tục lựa chọn, xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4; phổ biến và tuyên truyền tổ chức, công dân thực hiện đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ công ích; triển khai thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019 của Sở Công Thương (Kế hoạch 436/KH-SCT ngày 19/3/2019), tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng chữ ký số của các cấp lãnh đạo trong quản lý, cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện nghiêm việc chuyển và nhận liên thông văn bản điện tử với các cơ quan sở ban ngành, địa phương, văn bản điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị và Trục liên thông văn bản Quốc gia với các bộ ngành.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “3 hơn” trong cải cách hành chính (Nhanh hơn - hợp lý hơn - thân thiện hơn) đối với đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, có giải pháp xử lý kịp thời các phát sinh trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm tạo cơ hội phát triển hàng hóa của Việt Nam trên thị trường nội địa, qua đó thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" tại Sở Công Thương; Tiếp tục duy trì kết quả tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Chương trình “Nông thôn mới”, chương trình "Thành phố 5 không", chương trình "Thành phố 3 có". Đồng thời, lồng ghép cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua “”Ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp”, “Dân vận khéo”…; Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn và an toàn giao thông.

- Thực hiện tốt nội dung đăng ký “Chợ đạt chuẩn văn minh thương mại” cấp thành phố, thực hiện niêm yết giá và bán hàng theo giá nêm yết, hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh môi trường, không trưng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường… thi đua thực hiện hiệu quả mô hình “Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp” tại các chợ do Sở quản lý.

- Thực hiện tốt công tác dân vận, xã hội - từ thiện; trong đó, tham gia đóng góp kinh phí thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đóng các loại quỹ: Quỹ vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, …  đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CB, CC, VC và NLĐ trong toàn Ngành phát huy và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hăng say lao động với ý thức trách nhiệm cao. Lãnh đạo Sở và các đơn vị có trách nhiệm đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập của người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường công tác vận động quần chúng, tập hợp lực lượng để xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả phong trào thi đua ở mỗi cơ quan, đơn vị. Chủ động phát hiện bồi dưỡng, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu lập thành tích xuất sắc trong phong trào đua theo đợt, chuyên đề và cả năm 2019, bình chọn tập thể, cá nhân điển hình đề nghị Sở Công Thương trình các cấp có thẩm quyền khen tặng.

Kế hoạch nhấn mạnh phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2018 và tập trung thực hiện tốt những định hướng, nhiệm vụ đã được đề ra cho năm 2019 với những yếu tố quốc tế và trong nước tiếp tục mang đến những thách thức và cả những cơ hội mới, với phương châm tiếp tục lấy mục tiêu hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân làm đầu của ngành Công Thương, Lãnh đạo Sở Công Thương kêu gọi công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp toàn Ngành quyết tâm phấn đấu cùng nhau thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 ngay từ quý đầu, để triển khai hiệu quả Kế hoạch 5 năm 2016-2020, mà Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ Công Thương đã giao cho ngành Công Thương.

Thông tin chi tiết Kế hoạch số 437/KH-SCT tải về tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 1 5 7 5 9 5
Hôm nay: 426
Hôm qua: 4.410
Tuần này: 13.481
Tháng này: 131.385
Tổng cộng: 5.157.595