Tìm kiếm
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng năm 2019
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 17/02/2020 Lượt xem: 16

Báo cáo về việc tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng năm 2019

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào CSDLQG

Hiện nay, bộ thủ tục hành chính của Sở Công Thương gồm có 101 thủ tục hành chính, thuộc 15 lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố công bố theo các quyết định: Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh; Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

Các TTHC của Sở được niêm yết đầy đủ, công khai tại Bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://www.socongthuong.danang.gov.vn và trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.motcuataptrung.danang.gov.vn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến TTHC của Sở Công Thương cũng được lồng ghép trong các chương trình trên truyền hình, đăng tải thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Sở để doanh nghiệp, cá nhân biết và có những ý kiến góp ý, phản hồi trong quá trình thực hiện.

2. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Thực hiện Kế hoạch số 737/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương đã chỉ đạo các phòng đăng ký danh mục TTHC tiến hành rà soát, đơn giản hóa và ban hành Kế hoạch số 217/KH-SCT ngày 15/02/2019 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương để triển khai thực hiện. Theo đó, trong năm 2019, Sở Công Thương đăng ký thực hiện rà soát, đánh giá 55 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực.

3. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Báo cáo cụ thể tại Phụ lục đính kèm.

4. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Trong năm 2019, Sở không có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; về hành vi hành chính của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Sở Công Thương duy trì thực hiện niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND thành phố.

Thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về quy phạm hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 02/2017/TT-CPCP của Văn phòng chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

6. Nội dung khác

Để triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 282/KH-SCT ngày 26/02/2019 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Công Thương.

Sở Công Thương đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 20 dịch vụ công trực tuyến năm 2019; triển khai sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử; ký hợp đồng triển khai Đề án thí điểm chuyển giao công tác tiếp nhận và trả kết quả cho nhân viên Bưu điện thành phố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Triển khai công tác tích hợp và tiếp nhận giải quyết TTHC Thông báo thực hiện Chương trình khuyến mại trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính đã được công chức, người lao động của Sở Công Thương triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả các hồ sơ cấp phép đều được giải quyết trước thời gian quy định hoặc đúng hạn. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, giải thích tận tình cho các tổ chức, công dân có nhu cầu về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Công Thương.

2. Kịp thời trình công bố các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương.

3. Tăng cường công tác thông tin, niêm yết công khai về thủ tục hành chính của Sở; thường xuyên lấy ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý của tổ chức, công dân về công tác kiểm soát và giải quyết TTHC của Sở. 

4. Tiếp tục lựa chọn, xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4; phổ biến và tuyên truyền tổ chức, công dân thực hiện đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

5. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ công ích; triển khai thanh toán trực tuyến và xuất biên lai điện tử phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 5 5 5 7 7
Hôm nay: 1.782
Hôm qua: 2.836
Tuần này: 1.782
Tháng này: 14.761
Tổng cộng: 8.255.577