Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/12/2021 Lượt xem: 3


Ngày 11/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Sau khi được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công, các đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầy đủ các tiêu chí tại Mẫu số 01/PB (đối với kế hoạch giao đầu năm) và Mẫu số 02/PB (đối với kế hoạch bổ sung hoặc điều chỉnh trong năm) gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện việc quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, đồng thời gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán cùng cấp. Lưu ý thời gian phân bổ kế hoạch vốn giao đầu năm là trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch và thời gian phân bổ kế hoạch vốn bổ sung hoặc điều chỉnh trong năm là chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Đối với các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng yêu cầu phải có bảo lãnh tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Chủ đầu tư đảm bảo và chịu trách nhiệm về giá trị của bảo lãnh tạm ứng phải tương ứng với số dư tiền tạm ứng còn lại.

3. Các trường hợp không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng:

- Hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng, hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ thì thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và xây dựng.

- Hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức do cộng đồng dân cư thực hiện theo các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Hợp đồng ủy thác quản lý dự án.

- Các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trừ trường hợp công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải xây dựng các công trình).

- Các trường hợp tạm ứng chi phí ban quản lý dự án cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

4. Trước ngày 20/01 hằng năm, các đơn vị dự toán cấp I báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm (số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch) gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Chi tiết theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP đính kèm.

                                                                                                                                                                                          Phòng KHTCTH


Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 0 0 5 5 1 1
Hôm nay: 3.034
Hôm qua: 5.544
Tháng này: 438.325
Tổng cộng: 11.005.511
Đăng nhập