Tìm kiếm
Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt Đầu thực hiện từ năm 2018
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 28/02/2017 Lượt xem: 336

Căn cứ Quyết Định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nệhệ thúc Đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai Đoạn 2016-2025 (sau Đây viết tắt là Chương trình Nông thôn miền núi); Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy Định quản lý Chương trình Nông thôn miền núi; Căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 279/BKHCN-ĐP ngày 08/02/2017 về việc Đề xuất Đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt Đầu thực hiện từ năm 2018,

Để làm cơ sở xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố xem xét Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt Đầu thực hiện từ năm 2018 như sau:

1. Quan Điểm lựa chọn Đề xuất dự án: Ưu tiên dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng khó khăn, khu vực nông thôn miền núi; dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuôi giá trị sản xuất hàng hóa tại các Địa bản triên khai, góp phân nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủ lực của Địa phương, tạo nhiều việc làm, cải thiện Đời sống người dân.

2. Hồ sơ Đề xuất dự án

a) Thành phần hồ sơ gồm có:
- Thuyết minh dự án (bản dự thảo, chưa cần có phê duyệt của các cấp);
- Tóm tắt hoạt Động khoa học của Tổ chức chủ trì;
- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án;
- Tóm tắt hoạt Động khoa học của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ;
- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy Định tại Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN.

Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN và các biểu mẫu cụ thể Được Đăng tải trên trang thông tin Điện tử của Sờ¡ Khoa học và Công nghệ theo Địa chỉ: http://dost.danang.gov.vn - Phần hướng dẫn hoạt Động KH&CN/Đăng ký Đề tài khoa học.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ Đổi với mỗi dự án Đề xuất.

3. Thời hạn và Địa Điểm nhận hồ sơ

Hồ sơ Đề xuất dự án xin gửi về Sở Khoa học vả Công nghệ trước ngày 31/3/2017 theo Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, sổ Điện thoại: 0511.3830215, Email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

Sở Công Thương xin thông báo các tổ chức và cá nhân biết Để Đề xuất Đặt hàng./.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 5 6 0 7 4 2
Hôm nay: 3.415
Hôm qua: 4.502
Tuần này: 23.474
Tháng này: 104.466
Tổng cộng: 5.560.742