BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 29-CT/TU VÀ CHỈ THỊ SỐ 14/CT-UBND
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 05/07/2018 Lượt xem: 363

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 29-CT/TU VÀ CHỈ THỊ SỐ 14/CT-UBND


I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai Chỉ thị 26-CT/TU : - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1344/UBND-SNV ngày 28/02/2018 về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-SCT ngày 29/01/2018 về việc triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 tại Sở Công Thương, Công văn số 347/SCT-VP ngày 13/3/2018 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2018. - Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-SCT ngày 29/01/2018 và Công văn số 347/SCT-VP ngày 13/3/2018, các đơn vị thuộc Sở đã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện tại từng đơn vị (cụ thể: Kế hoạch số 98/KH-Cty ngày 08/02/2018 của Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ; Kế hoạch số 69/KH-QLTT ngày 07/02/2018 của Chi cục Quản lý thị trường; Kế hoạch số 40/KH-TTXTTM ngày 08/02/2018 của Trung tâm Xúc tiến thương mại; Kế hoạch số 24/KH-TTKCTV ngày 06/02/2018 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp). Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã tổ chức và hướng dẫn đến toàn thể CC, VC và người lao động trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc tiến hành đăng ký Bản cam kết Tư dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018, cụ thể hóa nhiệm vụ theo các nội dung. Hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị hoàn thành việc tự đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU.
2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCCVC, người lao động trong đơn vị và công dân, tổ chức:
☑Họp : Ngày họp 26/02/2018. Thành phần họp: CB, CC, VC và NLĐ ngành Công Thương
☑Hội nghị : Ngày 26/02/2018 Thành phần dự hội nghị CB, CC, VC và NLĐ ngành Công Thương
☑Sinh hoạt chuyên đề : Tên chuyên đề Xây dựng phong cách làm việc của CB, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện phong cách làm việc của CB, đảng viên trong Chi bộ “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của CB, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Các giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2018; Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; Giải pháp nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ.Phân tích 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được nêu trong Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và đề xuất các giải pháp để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị trong CB, đảng viên Chi bộ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của CB, đảng viên.Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Vận dụng phong cách sống của Hồ Chí Minh vào thực tế Công ty hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên, VC_NLĐ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu; Một số giải pháp xây dựng chợ Đầu mối Hòa Cường “Chợ kiểu mẫu an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; Chuẩn mực về đạo đức công vụ trong mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với tổ chức và nhân dân.Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên (dân chủ, quần chúng, khoa học, làm gương, nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm, làm việc đúng giờ, hiệu quả, chất lượng cao; tránh đùn đẩy công việc, chọn việc dễ, tránh việc khó); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Trưởng các đoàn thể (dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, coi trọng làm gương, nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên (dân chủ, quần chúng, khoa học, làm gương, nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm, làm việc đúng giờ, hiệu quả, chất lượng cao; tránh đùn đẩy công việc, chọn việc dễ, tránh việc khó); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu - Bí thư chi bộ, Đội trưởng, Phó Đội trưởng; (dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, coi trọng làm gương, nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên (dân chủ, quần chúng, khoa học, làm gương, nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm, làm việc đúng giờ, hiệu quả, chất lượng cao; tránh đùn đẩy công việc, chọn việc dễ, tránh việc khó); Thực hiện nghiêm quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư TW Đảng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu - Bí thư chi bộ, Đội trưởng, Phó Đội trưởng; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Trưởng các đoàn thể (dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, coi trọng làm gương, nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của Lãnh đạo Đội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Gương mẫu, trách nhiệm dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát năng động sáng tạo trong công việc; Tăng cường công tác xây dựng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị theo tinh thần Nghị Quyết trung ương 4 (Khóa XII); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành phong cách làm việc, phong cách quần chúng Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc “Xây dựng văn hóa ứng xử nơi công sở”; Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên (dân chủ, quần chúng, khoa học, làm gương, nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm, làm việc đúng giờ, hiệu quả, chất lượng cao; tránh đùn đẩy công việc, chọn việc dễ, tránh việc khó); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu - Bí thư chi bộ, Đội trưởng, Phó Đội trưởng; Trưởng các đoàn thể (dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, coi trọng làm gương, nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo).Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Thanh niên với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
☑Website : Nêu cụ thể hình thức tuyên truyền qua website Thực hiện đăng tải, cập nhật các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch có liên quan tại trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương
☐Trên các phương tiện truyền thông (phát thanh, truyền hình …)
☑Hình thức khác Trên các pa-nô được in ấn và treo tại Văn phòng Sở Công Thương (Tầng 19-TTHC)
3. Liệt kê các chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM đã được triển khai tại cơ quan, đơn vị (nếu có) a) Phòng KH-TC-TH: Xây dựng phong cách làm việc của CB, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
b) Văn phòng: Thực hiện phong cách làm việc của CB, đảng viên trong Chi bộ “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của CB, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
c) Phòng Thanh tra: Các giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2018; Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
d) Phòng QLXNK và QLTM: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; Giải pháp nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ.
e) Phòng KTAT-MT-QLNL: Phân tích 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được nêu trong Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và đề xuất các giải pháp để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị trong CB, đảng viên Chi bộ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của CB, đảng viên.
f) Phòng QLCN: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
g) Công ty QLHCTL và các chợ: Vận dụng phong cách sống của Hồ Chí Minh vào thực tế Công ty hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên, VC_NLĐ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu; Một số giải pháp xây dựng chợ Đầu mối Hòa Cường “Chợ kiểu mẫu an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; Chuẩn mực về đạo đức công vụ trong mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với tổ chức và nhân dân.
h) Chi cục QLTT: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên (dân chủ, quần chúng, khoa học, làm gương, nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm, làm việc đúng giờ, hiệu quả, chất lượng cao; tránh đùn đẩy công việc, chọn việc dễ, tránh việc khó); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Trưởng các đoàn thể (dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, coi trọng làm gương, nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên (dân chủ, quần chúng, khoa học, làm gương, nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm, làm việc đúng giờ, hiệu quả, chất lượng cao; tránh đùn đẩy công việc, chọn việc dễ, tránh việc khó); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu - Bí thư chi bộ, Đội trưởng, Phó Đội trưởng; (dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, coi trọng làm gương, nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên (dân chủ, quần chúng, khoa học, làm gương, nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm, làm việc đúng giờ, hiệu quả, chất lượng cao; tránh đùn đẩy công việc, chọn việc dễ, tránh việc khó); Thực hiện nghiêm quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư TW Đảng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu - Bí thư chi bộ, Đội trưởng, Phó Đội trưởng; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Trưởng các đoàn thể (dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, coi trọng làm gương, nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của Lãnh đạo Đội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Gương mẫu, trách nhiệm dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát năng động sáng tạo trong công việc; Tăng cường công tác xây dựng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị theo tinh thần Nghị Quyết trung ương 4 (Khóa XII); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành phong cách làm việc, phong cách quần chúng Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc “Xây dựng văn hóa ứng xử nơi công sở”; Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên (dân chủ, quần chúng, khoa học, làm gương, nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm, làm việc đúng giờ, hiệu quả, chất lượng cao; tránh đùn đẩy công việc, chọn việc dễ, tránh việc khó); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu - Bí thư chi bộ, Đội trưởng, Phó Đội trưởng; Trưởng các đoàn thể (dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, coi trọng làm gương, nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo).
i) Trung tâm Khuyến Công và TVPTCN: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
j) Trung tâm XTTM: Thanh niên với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Việc tổ chức tiếp nhận ý kiến, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đối với hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, có thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong thực thi công vụ.
Chọn hình thức đã triển khai:
☑Tiếp dân trực tiếp. Số lần tiếp dân: 2
☐Hòm thư góp ý.
☑Chuyên mục tiếp nhận và trả lời ý kiến góp ý trên website. Số ý kiến phản ánh về nội dung trên qua chuyên mục này: 24
☑Số điện thoại đường dây nóng.
+ Liệt kê các số điện thoại đường dây nóng (kể cả của đơn vị trực thuộc):
Thực hiện theo Quy chế của UBND thành phố, thông báo sử dụng qua đầu mối số 0236.1022 và Tổng đài Dịch vụ công 0236.3811888
+ Số cuộc điện thoại gọi đến đường dây nóng để phản ánh về nội dung trên:
50
☐Hình thức khác.
5. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND
- Số lượt kiểm tra đã thực hiện : 5
+ Trong đó kiểm tra đột xuất : 0
- Số lượng sai phạm phát hiện được qua kiểm tra : 0
+ Trong đó, đã xử lý : 0

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (BAO GỒM CẢ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC)

1. Tình hình đăng ký thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND và Chỉ thị số 29-CT/TU của CBCCVC và người lao động trong đơn vị
Số lượng đăng ký của CBCCVC:
- Tại cơ quan: 48
- Tại các đơn vị trực thuộc(Tính tổng cho tất cả đơn vị trực thuộc): 351
Tổng số CBCCVC:
- Tại cơ quan: 49
- Tại các đơn vị trực thuộc(Tính tổng cho tất cả đơn vị trực thuộc): 351
2. Kết quả thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống” của CBCCVC và người lao động trong đơn vị
a) Kết quả đánh giá tại cơ quan:

STT

Tiêu chí thực hiện

Tỷ lệ CBCCVC hoàn thành theo mức độ (%)

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

I

5 Xây

1

Trách nhiệm

100

0

0

0

2

Chuyên nghiệp

100

0

0

0

3

Trung thực

100

0

0

0

4

Kỷ cương

100

0

0

0

5

Gương mẫu

100

0

0

0

II

3 Chống

1

Quan liêu

100

0

0

0

2

Tiêu cực

100

0

0

0

3

Bệnh hình thức

100

0

0

0

Đánh giá về ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhiệm vụ đăng ký

100

0

0

0

Đánh giá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

100

0

0

0

b) Tại các đơn vị trực thuộc (Tỉnh tổng cho tất cả đơn vị trực thuộc):

STT

Tiêu chí thực hiện

Tỷ lệ CBCCVC hoàn thành theo mức độ (%)

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

I

5 Xây

6

Trách nhiệm

88.99

11.01

0

0

7

Chuyên nghiệp

77.37

22.32

0.3

0.01

8

Trung thực

98.84

1.16

0

0

9

Kỷ cương

96.81

3.19

0

0

10

Gương mẫu

97.1

2.61

0.29

0

II

3 Chống

4

Quan liêu

92.46

7.25

0.29

0

5

Tiêu cực

93.04

6.96

0

0

6

Bệnh hình thức

94.78

5.22

0

0

Đánh giá về ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhiệm vụ đăng ký

100

0

0

0

Đánh giá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

100

0

0

0

3. Kết quả thực hiện các giải pháp cụ thể của cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND

STT

Nhiệm vụ

Giải pháp thực hiện

Dự kiến sản phẩm đầu ra

Kết quả thực hiện

Đánh giá mức độ hoàn thành(%)

1

Giải pháp nổi bật tại đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị theo Công văn số 1344/UBND-SNV

Đề ra giải pháp tuyên truyền thiết thực, hiệu quả đến toàn thể CB, CC, VC và NLĐ trong cơ quan, đơn vị các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; thực hiện “5 xây”, “3 chống”, Đề án xây dựng “Thành phố 4 an” và chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của từng CB, CC, VC và NLĐ trong cơ quan, đơn vị theo nội dung giải pháp đã đăng ký.

1. Tổ chức đến từng CB, CC, VC, NLĐ đăng ký Bản cam kết Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018;
2. Thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện các nội dung dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 29-CT/TU; báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 và cuối năm 2018 và những nội dung của các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện “5 xây”, “3 chống” và chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương;
3. Phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện “5 xây”, “3 chống” và chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cuộc họp giao ban định kỳ tại cơ quan Sở, đơn vị và trong các hội nghị sơ kết, tổng kết ngành.

1. Đã triển khai và thực hiện trước ngày 31/3/2018;
2. Được thực hiện liên tục trong 6 tháng đầu năm 2018;
3. Được thực hiện liên tục trong các cuộc họp giao ban định kỳ.

50

2

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thái độ, tinh thần, trách nhiệm của CBCCVC

Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc, chú trọng kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các vi phạm và vấn đề được phát hiện qua kiểm tra. Không để xảy ra tình trạng báo, đài và dư luận nhân dân phản ánh về tình trạng lãng phí, phô trương tại cơ quan, đơn vị gây lãng phí ngân sách nhà nước.

1. Thành lập Đoàn kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại các phòng, đơn vị;
2. Quán triệt, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai nghiêm túc Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

1. Đảm bảo 100% hồ sơ của tổ chức, công dân được tiếp nhận và xử lý đúng quy trình, đầy đủ thủ tục, đảm bảo chất lượng, sớm hoặc đúng hạn;
2. Các buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2018 của các chi bộ phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;

50

3

Nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thành lập các Tổ kiểm tra (thường xuyên và đột xuất) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 14/CT-UBND tại cơ quan, đơn vị, chú trọng kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực của CB, CC, VC và NLĐ.
Việc đánh giá kết quả thực hiện nội dung đăng ký gắn với công tác khen thưởng và đánh giá kết quả làm việc của CB, CC, VC và NLĐ tại cơ quan, đơn vị

1. Thành lập Đoàn kiểm tra về công tác thi đua – khen thưởng, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quy chế dân chủ ở cơ sở và tình hình thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 14/CT-UBND tại các đơn vị thuộc Sở trong năm 2018 (Dự kiến Quý 4/2018 thực hiện).;
2. Trưởng các đơn vị thuộc Sở tăng cường công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và đột xuất tại các phòng, Ban, Đội trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ trách nhiệm, các biểu hiện tiêu cực của CB, CC, VC và NLĐ;
3. Tuyên dương, khen thưởng đối với các cá nhân có kết quả thực hiện xuất sắc các nội dung đăng ký hoặc xử lý kỷ luật đối với các hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện hoặc phát hiện qua kiểm tra.

1. Biên bản kiểm tra (đảm bảo đánh giá kết quả thực hiện các công tác trên đúng nội dung và quy trình thực hiện);
2. Biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất;
3. CB, CC, VC, NLĐ được khen thưởng và xử lý kỷ luật nếu có.

0

4

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức

1.Sử dụng chữ ký số để liên thông gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính quyền điện tử, hạn chế việc sử dụng in ấn bản giấy gây lãng phí;
2. Đẩy mạnh trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng;
3. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức. Thường xuyên rà soát bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Trên cơ sở kết quả rà soát bộ TTHC để xây dựng mới hoặc điều chỉnh danh mục TTHC nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa

1. Gần 3.000 văn bản được liên thông đi và đến;
2. 100% CB, CC, VC và NLĐ sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố trong hoạt động công vụ và sử dụng thành thạo Hệ thống QLVBĐH;
3. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở được thực hiện theo cơ chế một cửa.

50

5

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các ngành, địa phương. Đồng thời phải bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để các cơ quan, đơn vị được phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Có giải pháp cụ thể để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan được phân cấp, phân quyền.

1. Rà soát và thường xuyên kiểm tra, tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương.
2. Đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

1. Rà soát, kiểm tra và tham mưu đề xuất Giám đốc Sở ban hành các văn bản liên quan;
2. Giám sát thường xuyên việc thực hiện Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2018

50

6

Trả lời đúng thời hạn 100% các câu hỏi chuyên mục Hỏi đáp của Cổng Thông tin điện tử thành phố và câu hỏi gửi đến email của Chủ tịch UBND thành phố.

Tiếp nhận và xử lý các câu hỏi chuyên mục Hỏi đáp Cổng Thông tin điện tử thành phố và câu hỏi gửi đến chuyên mục Hỏi đáp của Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Chuyển đến các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nghiên cứu giải đáp, trả lời theo chức năng, nhiệm vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Công Thương đã tiếp nhận 24 phản ánh của các tổ chức, công dân trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử TP.ĐN, trong đó đã xử lý 20 phản ánh.

50

7

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã:
- Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình giải quyết.
- Trên cơ sở kết quả rà soát và công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, đưa từ 90 % đến 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã thực hiện theo cơ chế một cửa.
- Đối với những cơ quan, đơn vị có thực hiện cơ chế một cửa liên thông có ít nhất 01 giải pháp để tuyên truyền rộng rãi cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị đến đối tượng thực hiện.

Thường xuyên rà soát và cập nhật bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Trên cơ sở kết quả rà soát bộ thủ tục hành chính để xây dựng mới hoặc điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa.
Thường xuyên cập nhật và công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Công Thương tại Mục “Thủ tục hành chính” trên Trang thông tin điện tử của Sở. Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các đơn vị liên quan để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin dịch vụ công thành phố.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở được thực hiện theo cơ chế một cửa. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Công Thương được công khai và cập nhật kịp thời.

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu (trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã thường xuyên rà soát và trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung 04 TTHC mới, sửa đổi và bãi bỏ 03 TTHC, đáp ứng kịp thời yêu cầu). Tổng cộng đến thời điểm hiện tại, Sở có 88 TTHC trong 19 lĩnh vực).

50

8

Tất cả cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố thực hiện việc công khai, minh bạch, cập nhật kịp thời 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành (thành phố, quận, huyện, phường, xã) tại cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin dịch vụ công thành phố.

Rà soát, điều chỉnh, cập nhật kịp thời 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, Cổng thông tin điện tử thành phố

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở được thực hiện theo cơ chế một cửa. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Công Thương được công khai và cập nhật kịp thời

Được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2018

50

4. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ về việc thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND (dành cho các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)

- Công tác chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề thuộc phạm vị quản lý của cơ quan:

Hình thức triển khai, phổ biến:

☐Tọa đàm

☐Hội thảo

☐Dự thi

☐Hình thức khác

- Công tác biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học ở địa phương:

Không

5. Các kết quả nổi bật khác về cải cách hành chính đã triển khai tại cơ quan, đơn vị:

Không

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ưu điểm, chuyển biến tại cơ quan, đơn vị Chuyển biến tại cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan được toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương tích cực thực hiện. Việc triển khai các nội dung đăng ký Bản cam kết Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử, phương pháp làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, hợp đồng lao động, từ đó tạo ra bước chuyển biến rõ nét về chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường công tác cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

2. Hạn chế tồn tại - Việc lựa chọn nội dung đăng ký Bản cam kết và kế hoạch của một số cá nhân vẫn còn lúng túng, việc báo cáo chưa đánh giá đúng mức độ chuyển biến.
- Chưa mạnh dạn trong việc đề xuất khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết có liên quan.
- Việc theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết tại các đơn vị còn mang tính hình thức, chưa trọng tâm và chưa đánh giá hết thực chất kết quả thực hiện.

IV. KHEN THƯỞNG (liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU)

- Số tập thể đã được đơn vị khen thưởng: 0

- Số cá nhân đã được đơn vị khen thưởng: 0

Chi tiết:

Họ và tên

Chức vụ/chức danh, đơn vị

Lý do bị kỷ luật

Hình thức kỷ luật

Chi tiết các văn bản liên quan tải về tại đây./.


Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 0 6 3 0 9 4
Hôm nay: 4.969
Hôm qua: 4.906
Tháng này: 15.918
Tổng cộng: 11.063.094
Đăng nhập