Tìm kiếm
Về ngành Công thương
Author: Test Test Updated: 11/10/2012 Views: 1048

I.Chức năng của Sở
Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; Điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên Địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới (nếu có); quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát Độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại Điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, Điểm công nghiệp trên Địa bàn; các hoạt Động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ Đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Nẵng Đồng thời chịu sự chỉ Đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương
1. Trình UBND thành phố dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy Định cụ thể về phát triển ngành công thương trên Địa bàn; Dự thảo các quyết Định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố về lĩnh vực công thương; Dự thảo quy Định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy Định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Dự thảo quy Định về tiêu chuẩn chức danh Đối với trưởng, phó các Đơn vị thuộc Sở Công Thương; tham gia dự thảo quy Định tiêu chuẩn chức danh lãnh Đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Công Thương thuộc UBND huyện, Phòng Kinh tế thuộc UBND quận thuộc thành phố.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố Dự thảo quyết Định thành lập, sáp nhập, giải thể các Đơn vị thuộc Sở Công Thương theo quy Định của pháp luật; Dự thảo các quyết Định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố về lĩnh vực công thương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, Đề án, chương trình và các quy Định về phát triển công thương sau khi Được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.

4. Giúp UBND thành phố thẩm Định thiết kế cơ sở các dự án Đầu tư xây dựng các công trình phát triển ngành công thương trên Địa bàn tỉnh theo phân cấp; thẩm Định, cấp, sửa Đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy Định của pháp luật, sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND thành phố.

5. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:
* Về cơ khí và luyện kim: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - Điện tử trọng Điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự Động hóa, Điện tử công nghiệp trên Địa bàn tỉnh.

* Về Điện lực và năng lượng: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên Địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt Động Điện lực và sử dụng Điện cho Đơn vị Điện lực tại Địa bàn tỉnh; Đào tạo, bồi dườ¡ng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn Điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý Điện nông thôn; Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá Điện trên Địa bàn tỉnh sau khi Được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành Điện lực theo quy Định của pháp luật.

* Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên Địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí ga hoá lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy Định của pháp luật.

* Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng): Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên Địa bàn tỉnh sau khi Được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên Địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy Định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên Địa bàn tỉnh.

* Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi Được phê duyệt, gồm: dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, sữa, dầu thực vật, chế biến bột và tinh bột; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất Đến khi Đưa vào lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

* Về khuyến công: Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, Đề án khuyến công tại Địa phương, bao gồm các hoạt Động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt Động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công Địa phương; Tổ chức Đào tạo, bồi dườ¡ng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt Động khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công tại Địa phương.

* Về cụm, Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, Đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể trên Địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); phê duyệt Điều lệ của các tổ chức Đó; Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu Đãi thu hút Đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao Động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm, Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên Địa bàn sau khi Được phê duyệt.
Category:

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 3 6 7 8
Today: 2.071
Yesterday: 8.945
This week: 11.016
This month: 398.006
Total: 1.203.678