Võ Thị Hà Phương Trưởng phòng 0982.500.171 - (0236)3821020 phuongvth1@danang.gov.vn
Hoàng Thị Hương Phó trưởng phòng 0905.055.071 - (0236)3821020
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 03/11/2016 Lượt xem: 1482

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Đơn vị thuộc Sở tham mưu triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết Định… của Trung ương và Địa phương về phát triển ngành công thương;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Đơn vị thuộc Sở tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án… về phát triển tổng thể ngành công thương dài hạn, 05 năm và hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Đơn vị thuộc Sở tham gia góp ý các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách... về phát triển tổng thể ngành Công Thương.

2. Công tác quản lý Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Đơn vị thuộc Sở nghiên cứu, Đề xuất cơ chế, chính sách ưu Đãi, các chương trình, dự án Để kêu gọi, thu hút Đầu tư trong và ngoài nước trên lĩnh vực công thương;

- Thẩm Định, trình cấp có thẩm quyền cho phép Đầu tư, quyết Định Đầu tư và thẩm tra quyết toán các dự án Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, vốn phát triển sự nghiệp và các nguồn vốn khác theo quy Định và phân cấp Đầu tư của thành phố;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Đơn vị thuộc Sở Đề xuất các giải pháp hợp tác, phát triển công thương với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước;

- Tổng hợp, báo cáo về tình hình Đầu tư trên lĩnh vực Công Thương.

3. Công tác quản lý tài chính, tài sản:
- Hướng dẫn các Đơn vị dự toán thuộc Sở xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách trong toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham mưu công tác phân bổ, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các Đơn vị; tổng hợp, Đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài chính của các Đơn vị thuộc Sở;

- Kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp của các Đơn vị thuộc Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp hàng năm của ngành gửi Sở Tài chính thẩm tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra các Đơn vị trong việc thực hiện các chế Độ, chính sách, quy Định về quản lý thu, chi ngân sách; việc mua sắm, quản lý, sử dụng, nhượng bán, thanh lý tài sản, mua sắm tài sản công theo quy Định;

- Hướng dẫn, tổng hợp báo cáo công tác quản lý tài chính theo quy Định.

4. Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo:
- Tổng hợp, báo cáo góp ý sự chỉ Đạo, Điều hành của UBND thành phố, Bộ Công Thương và Chính phủ;

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt Động của ngành công thương theo Định kỳ và Đột xuất;

- Tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt Động của ngành Công Thương;

- Chủ trì chuẩn bị nội dung và tổ chức giao ban Định kỳ với Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các quận, huyện;

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, lưu trữ thông tin, dữ liệu có liên quan phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể ngành Công Thương.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
- Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng các Đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở theo quy Định;

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành công thương thành phố;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh Đạo sở phân công;
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 2 4 0 1 9 9 4
Hôm nay: 3.062
Hôm qua: 4.510
Tháng này: 7.572
Tổng cộng: 12.401.994
Đăng nhập